Author: Sacus

Job Title: AI Compiler Engineer (Automotive) – Team Leader/ Fresher/Junior

Job Title: AI Compiler Engineer (Automotive) – Team Leader/ Fresher/Junior

Job Title: AI Compiler Engineer (Automotive) Level: Team Leader/ Fresher/Junior   Company Overview:  BOS Semiconductors is a fabless startup bas [...]
Thực Tập Sinh – Kỹ Sư Thiết Kế Giải Pháp (Presales)

Thực Tập Sinh – Kỹ Sư Thiết Kế Giải Pháp (Presales)

Một số mô tả chi tiết về vị trí Presales chính thức, để các bạn dễ hình dung. Ở vai trò intern, các bạn sẽ chỉ tiếp cận một phần nhỏ/ một số mục ở mức [...]
2 / 2 POSTS